MISJA I WIZJA

Wizja szkoły:

- Zespół Szkół w Opalenicy to szkoła kultywująca tradycje, jednocześnie nowoczesna, dobrze wyposażona placówka edukacyjna,

- wiedza i umiejętności nabyte w Zespole Szkół pozwolą naszym absolwentom podjąć naukę na wybranych przez nich wyższych uczelniach i odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy,

- absolwent Zespołu Szkół to człowiek kierujący się w życiu zasadami moralnymi, o wysokiej kulturze osobistej, szanujący poglądy innych ludzi oraz otwarty na ich potrzeby.

Misja szkoły

 Szkoła:

 - wyposaży swoich uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia oraz pracy zawodowej,

 - będzie kreować postawy twórcze i proaktywne, niezbędne do życia w społeczeństwie podlegającym ciągłym zmianom,

 - będzie dbać o rozwój podstawowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie, czyli:

- porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych,

- kompetencji matematycznych i informatycznych,

- umiejętności uczenia się,

- kompetencji społecznych i obywatelskich,

- przedsiębiorczości i inicjatywy:

- przygotuje uczniów do samodzielności w działaniu, brania odpowiedzialności za własny rozwój i postępy w uczeniu się,

- pomoże uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia się i rozwoju,

- stworzy uczniom i nauczycielom warunki do współpracy,

- zapewni swoim wychowankom poczucie bezpieczeństwa,

- będzie pomagać pokonywać napotkane trudności,-

- zaproponuje ciekawą ofertę edukacyjną, stwarzającą każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju, na miarę jego indywidualnych możliwości,

- dostrzeże potrzeby każdego ucznia, zapewni równość szans oraz sprawiedliwe, uwzględniające indywidualne możliwości traktowanie,

- będzie propagować ideę wolontariatu,

- będzie aktywnie współpracować z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym,

- zadba o swój wizerunek i będzie promować go w środowisku,

- zadba, aby kadra szkoły tworzyła zespół osób nastawionych na doskonalenie własnych kwalifikacji i kompetencji, stosujących nowoczesne i efektywne metody nauczania, prowadzący działania innowacyjne sprzyjające rozwojowi uczniów i realizacji ich planów.